2019 далалық зерттеулер Ертіс және Іле өзендерінің бассейнінде

Зерттеу тобының құрамы:

Гидрохимия және экологиялық токсикология зертханасы: топ жетекшісі – аға ғылыми қызметкерА.С. Мадибеков, ғылыми қызметкер Л.Т. Исмуханова, кіші ғылыми қызметкерлер: Р.А. Кулбекова, А.О. Жади.

Сапар күндері:

Іле өзені 2019 жылдың 1 мамырынан 11 мамырына дейін.

Ертіс өзені 2019 жылдың 24 маусымы мен 18 шілдесі аралығында.

Мақсаты: Ертіс және Іле өзені суының гидрохимиялық және токсикологиялық параметрлерін, сондай-ақ олардың негізгі ағындарына экспедициялық зерттеу.

Міндеттері: су сынамаларын негізгі жер телімінде гидрохимиялық және токсикологиялық параметрлерге іріктеу.

 


Іле өзені және оның негізгі салалары

2019 жылдың 1 мамырынан 11 мамырына дейін өзенде экспедициялық зерттеулер жүргізілді Іле және оның негізгі ағындары. 2019 жылы Текес өзенінде бақылау нүктесі қосылды. 12 негізгі жармаларда дала зертханасында гидрофизикалық өлшеулер (рН, су температурасы) және гидрохимиялық талдаулар (перманганатты тотығу бойынша органикалық заттардың құрамын анықтау), сондай-ақ еріген газдардың құрамы, судың минералдануы жүргізілді.

Химиялық талдау үшін институт зертханасында тұз құрамын, полихлорланған бифенилдерді анықтау үшін ауыр металл құрамын анықтау үшін 12 сынама алынды.

Отбор проб и измерение гидрофизических и гидрохимических параметров с помощью мультипараметрового анализатора воды Horiba – U50 на гидрологическом посту Добын

Добын трансшекаралық гидрологиялық станциясында Horiba-U50 көп параметрлі су анализаторын қолдану арқылы гидрофизикалық және гидрохимиялық параметрлерді іріктеу және өлшеу

 

Выполнение записи измеренных гидрофизических и гидрохимических параметров на гидрологическом посту Добын

Добын трансшекаралық гидрологиялық бекетінде өлшенген гидрофизикалық және гидрохимиялық параметрлерді есепке алу

 

Ведение полевых дневников и запись измеренных параметров

Өріс күнделіктерін жүргізу және өлшенген параметрлерді жазу

Отбор проб на реке Текес

Текес өзенінің сынамалары

Анализ первого дня на реке Шарын

Шарын өзеніндегі алғашқы күнді талдау

Анализ первого дня на реке Иле, гидрологический пост 37 км ниже Капчагайской ГЭС

Іле өзенінде, Қапшағай ГЭС-нен 37 км қашықтықта орналасқан гидрологиялық бекеттің алғашқы күнін талдау

 

Отбор проб на реке Шелек

Шелек өзенінен сынама алу

Ертіс өзені және оның негізгі салалары

Өзеннің гидрохимиялық және токсикологиялық көрсеткіштерін далалық зерттеу Ертис және олардың негізгі салалары 2019 жылдың 24 маусымы мен 18 шілдесі аралығында жалғасты.

22 негізгі жармаларда дала зертханасында гидрофизикалық өлшеулер (рН, су температурасы) және гидрохимиялық талдаулар (перманганатты тотығу бойынша органикалық заттардың құрамын анықтау), сонымен қатар еріген газдардың (СО2 (мг/дм3), О2 (мг/дм3, %-қанығу) құрамы, судың минералдануы жүргізілді.

Химиялық талдау үшін институт зертханасында тұздың құрамын, ауыр металдардың құрамын және полихлорланған бифенилдерді анықтау үшін 22 су сынамасы алынды.

Измерение гидрофизических параметров с помощью иономера С933 «Consort» (р. Кокпекты)

C933 «Consort» иономерін қолдану арқылы гидрофизикалық параметрлерді өлшеу (Көкпекті өзені)

 

Измерение гидрофизических параметров и отбор проб воды (р. Кара Ертис, створ Боран)

Гидрофизикалық параметрлерді өлшеу және суды іріктеу (Қара Ертіс өзені, Боран нысаны)

 

 10  11

Бірінші күнді талдау

Река Глубочанка

Глубочанка өзені

Река Ертис – выше города Оскемен

Ертіс өзені - Өскеменнің үстінде

Гидрофизикалық параметрлерді өлшеу және суды іріктеу иондық құрамы мен ауыр металл құрамын анықтау

14
Река Оба. Размещение полевого лагеря

Оба өзені. Дала лагері орналасқан жер

Экспедициялық зерттеу қорытындысы бойынша су сынамалары алынды:

  • ионды-тұз құрамын және ауыр металдардың құрамын анықтауға – 34 сынама;
  • ПХБ – ға 34 сынама іріктеліп алынды.

Институт зертханасына гидрохимиялық және токсикологиялық талдауға 68 сынама су әкелінді.

Өткізілген экспедициялық сапар барысында жоспарланған жұмыстар толық көлемде орындалды, ескертулер жоқ. Қазіргі уақытта далалық материал және іріктелген су сынамалары камералдық өңдеу сатысында тұр.

Қойылған мақсаттар мен міндеттер далалық жұмыс бағдарламасына сәйкес толығымен орындалды. Нәтижелер аралық және қорытынды есептерде көрсетіледі.