Орталықтың Жарғысы

«БЕКІТІЛДІ»

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

Ғылым комитеті

«География және су қауіпсіздігі институты» АҚ

Басқарма Төрағасының

2020 жылғы «27» мамырдағы14-П

Бұйрығымен
_______________________А.Медеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНЕСКО қамқорлығындағы (2 санатты)

«Орта Азия аймақтық гляциологиялық орталық»

 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

ЖАРҒЫСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы қ. – 2020

 

 1. Жалпы ереже

 

 

 • ЮНЕСКО қамқорлығындағы (2 санатты) «Орта Азия Аймақтық гляциологиялық орталық» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі-Орталық) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады.
 • Серіктестік білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы 2012 жылғы 29 мамырдағы келісім және «География және су қауіпсіздігі институты» акционерлік қоғамының 2020 жылғы 27 мамырдағы № 14-п бұйрығы негізінде құрылды. Орталық өз қызметін ЮНЕСКО қамқорлығымен жүзеге асырады және ЮНЕСКО - ның басшы органдары белгілеген шарттарға сәйкес өзінің ресми бланкілері мен құжаттарында, оның ішінде электрондық құжаттар мен веб-беттерде ЮНЕСКО эмблемасын немесе оның түрін пайдалануға құқылы.
 • Орталықтың жалғыз құрылтайшысы «География және су қауіпсіздігі институты» акционерлік қоғамы болып табылады, 2020 жылғы 06 ақпандағы Алматы қаласы Әділет департаменті берген мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, мекен-жайы: Алматы қаласы, Пушкин көшесі, 99 үй,БИН 071240018585, ИИК KZ496010131000114300, «Қазақстан Халық банкі» АҚ-дағы БИК НSВККZКХ, Кбе 17.
 • Орталық өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексін, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңын, "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шілдедегі № 225 Заңын, Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы 2012 жылғы 29 мамырдағы келісімді, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Жарғыны басшылыққа алады.
 • Серіктестіктің фирмалық атауы:

- мемлекеттік тілдегі - толық атауы:  2 санаттағы ЮНЕСКО қамқорлығындағы "Орта-Азия аймақтық гляциологиялық орталық" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

- қысқартылған атауы: «2 санаттағы ЮНЕСКО қамқорлығындағы «ОААГО» ЖШС;

- орыс тілдегі - толық атауы: Товарищество с ограниченной ответственностью «Центрально - Азиатский Региональный гляциологический центр» категории 2 под Эгидой ЮНЕСКО»;

- қысқартылған атауы: ТОО «ЦАРеГЦ» категории 2 под эгидой ЮНЕСКО;

- ағылшын тілдегі - толық атауы: - Limited Liability Partnership «Сentral Asian Regional Glaciological Centre» as a category 2 under the auspices of UNESCO;

- қысқартылған атауы:  LLP «CARGC» as a Category 2 Centre under the auspices of UNESCO.

1.6. Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Пушкин көшесі, 99 үй.

1.7. Серіктестіктің қызмет ету мерзімі – шектеусіз.

 1. Серіктестіктің (Орталықтың) заңды мәртебесі
  • Серіктестік әділет органдарында мемлекеттік тіркелген сәттен бастап заңды тұлға құқығына ие болады.
  • Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде шоттары, өз атауы бар бланкілері, символикасы және басқа да атрибуттары болады.
  • Серіктестік өз қызметінің мақсаттарына қол жеткізу үшін өз атынан мәмілелер жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға, міндеттемелер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.
  • Серіктестік Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде филиалдар мен өкілдіктер құруға, басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге (одақтарға) кіруге, сондай-ақ өзге заңды тұлғалардың қатысушысы болуға құқылы.
  • Серіктестік өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікке жауап береді.

Серіктестік өз құрылтайшысының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

 • Серіктестіктің құрылтайшысы оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің қызметіне байланысты шығындар тәуекелін өзі салған салым құны шегінде көтереді.
 • Серіктестік бухгалтерлік және салықтық есепті жүзеге асырады, қолданылып жүрген заңдарға сәйкес статистикалық, салықтық және қаржылық есептілікті жүргізеді.

Серіктестік есепке алу мен есептілікті жүргізудің дұрыстығы мен тәртібін сақтамағаны үшін заңнамаға сәйкес жауапты болады.

 • Серіктестік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысымен (тіркеушімен) серіктестікке қатысушылардың тізілімін жүргізуге шарт жасасуға құқылы.

 

 1. Серіктестіктің (Орталықтың) мақсаты мен қызмет түрлері

3.1. Серіктестіктің мақсаты Орта Азиядағы гляциология проблемалары бойынша зерттеулерді ұйымдастыру және дамыту, сондай-ақ гляциология, геокриология, таулы гидрология және климатология саласындағы өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру, Қазақстан Республикасында іргелі және қолданбалы ғылымды әлемдік деңгейге дейін дамыту мен жетілдіру болып табылады.

3.2. Серіктестік қызметінің негізгі мақсаттары:

 • климаттың қазіргі және болжамды өзгерістерін, Еуразия жағдайында қар-мұз және су ресурстарының мұздануын бағалау проблемаларын шешудің негізі ретінде мұздықтар мен гляциосфераның басқа да құрамбөліктеріне мониторинг жүргізу бойынша ғалымдардың күш-жігерін біріктіру;;
 • ғарыштан қашықтықтан зондылау деректерін және қазіргі заманғы ГАЖ-технологияларды пайдалана отырып, ағынды қалыптастыру аймағындағы табиғи процестердің серпінін зерттеу үшін полигон ретінде тестілік тау-мұздық алаптар желісін дамытуға жәрдемдесу;
 • аймақтық және халықаралық деңгейде барынша үйлестірілген және ЮНЕСКО (IHP) Халықаралық гидрологиялық бағдарламасының мақсаттарына жауап беретін гляциология, геокриология, тау гидрологиясы және климатология проблемалары бойынша зерттеулердің өңірлік бағдарламаларын тәжірибелік тұрғыда енгізу және дамыту;
 • аталған проблемалар бойынша тренингтер өткізу және ақпараттық желілерді кеңейту негізінде оқыту бағдарламаларын одан әрі дамыту;
 • Солтүстік Тянь-Шань тауларындағы «География және су қауіпсіздігі институты» АҚ тау стационарлары базасында осы жұмыстарды ұйымдастырудың қолда бар мүмкіндіктерін ескере отырып, ағынды қалыптастыру аймағының табиғи процестерін зерттеу барысында жаңа техникалық құралдар мен мүмкіндіктерді іздеу және енгізу.

3.3. Серіктестік қызметінің мәні болып табылатын:

 • Орта Азиядағы ағындарды қалыптастыру аймақтарындағы мұздықтарға, қарлылық пен тоңға байланысты табиғи қауіптер мен қатерлер бойынша гляциология, геокриология мәселелері, өндірістік - шаруашылық, ғылыми-ұйымдастырушылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет;
 • мүдделі ұйымдар мен ғалымдарды тарта отырып, Орта Азиядағы ағындарды қалыптастыру аймақтарында гляциология, геокриология, табиғи қауіптер мен мұздықтармен, қарлылық пен тоңдарға байланысты қауіп-қатер мәселелері бойынша ғылыми және техникалық ақпарат алмасып, зерттеулер жүргізу үшін тестілік тау-мұздық алаптар желісін дамыту;
 • Орта Азиядағы ағындарды қалыптастыру аймағында мұздықтармен, қарлылық пен тоңдарға байланысты қауіпті табиғи және техногендік құбылыстарды болжау;
 • Орта Азиядағы географиялық және су ортасы эволюциясының қазіргі заңдылықтарын бағалау және болжау;
 • ағындардың қалыптасу аймақтарындағы гляциосфера құрамбөліктерінің климатқа байланысты өзгерістерін және олардың аймақтық су ресурстары үшін ықтимал салдарларын, техногендік әсердің әсеріне ұшыраған аумақтарды зерттеу;
 • минералдық-шикізат және су ресурстарын өсіру және толықтыру, сейсмикалық қауіптілікті, географиялық жүйелердің табиғи-ресурстық әлеуетін бағалау және болжау, олардың әлеуметтік-экономикалық және экологиялық маңыздылығын жалпы бағалай отырып, ғылыми-теориялық және практикалық әзірлемелерді озық дамытуды қамтамасыз ету;
 • Орталық қызметінің ғылыми бағыттары бойынша ғылымда, технологияда дамудың басым бағыттарын айқындау және жоғары білікті кадрлар даярлау бойынша ұсыныстар әзірлеу;
 • Орталықтың ғылыми және талдамалық-эксперименттік зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз ету;
 • Орталық қызметінің бағыттары бойынша ғылыми және инженерлік-техникалық кадрлардың біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды ұйымдастыру арқылы ғылыми кадрларды даярлау;
 • өз құзыреті шегінде халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықты, сыртқы экономикалық, инновациялық және инвестициялық қызметті ұйымдастыру және дамыту;
 • мемлекет үшін әлеуметтік-экономикалық маңызы бар отандық және әлемдік ғылымның жаңа тиімді әзірлемелерін енгізуді ғылыми-техникалық қамтамасыз ету және оларды Қазақстан Республикасында пайдалануға жәрдемдесу.

3.4. Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін серіктестік заңдарда белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды жүзеге асырады:

 • Орта Азиядағы жер үсті ағынын қалыптастыру зонасында мұздықтардың, қардың және мәңгі тоңның жай-күйін мониторингтеуге қатысатын әртүрлі ұйымдар арасында ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіруді және ақпарат алмасуды нығайту;
 • мұздықтар, қар және су ресурстары үшін климаттың өзгеру салдарларын ғылыми түсінуді тереңдету мақсатында ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, сондай-ақ аймақта ғылыми зерттеулер жүргізуге одан әрі қажеттілікті қалыптастыру;
 • аймақтық және жаһандық бастамаларға байланысты, оның ішінде ЮНЕСКО-ның (ХГБ) Халықаралық гидрологиялық бағдарламасы шеңберінде гляциология, гидрология және таулы аумақтарының климатологиясы проблематикасына баса назар аудара отырып, өңірлік ғылыми-зерттеу бағдарламаларын әзірлеуді көтермелеу;
 • жерсеріктік түсірілімдер мен ГАЖ технологияларын пайдалануды қоса алғанда, қазіргі заманғы әдістер мен технологияларды қолдана отырып, қар мен мұздықтар үшін климаттың өзгеру салдарларын бағалау саласында білім беру және адами және институционалдық әлеуетті құру және дамыту саласындағы күш-жігерді жүзеге асыру және үйлестіру;
 • Орта Азиядағы тау мұздықтарының еруіне байланысты болжамдар мен қауіп- қатер мәселелерінде ұлттық және өңірлік деңгейлерде шешім қабылдайтын тұлғалардың хабардар болу деңгейін арттыруға бағытталған бағдарламаны ұйымдастыру;
 • теориялық және тәжірибелік семинарлар, оқу курстары, конференциялар және мерзімді басылымдар арқылы жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелерін кең ғылыми шеңберлерде және ХГБ желілерінде тарату.
 • мемлекеттік лицензиялауға жататын қызметті Серіктестік тиісті лицензиясы болған кезде жүзеге асырады.
 • Серіктестіктің осы Жарғыда бекітілген өз қызметінің мәні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелер жасауға құқығы жоқ.

 

 1. Орталықты басқару

 

4.1. Орталықтың қызметін Басқарушылар Кеңесі жібереді және бақылайды, оның құрамы бес жылда бір рет жаңартылады. Басқарушы кеңестің құрамына кіреді:

1) Қазақстан Республикасының ғылым мәселелерімен айналысатын уәкілетті мемлекеттік органының өкілі;

2) Келісімнің 13-бабы 2-тармағының ережелеріне сәйкес Орталыққа мүшелікке қатысты хабарлама жіберген және Кеңес құрамында өкілдік етуге өзінің мүдделілігін мәлімдеген мүше мемлекеттердің өкілдері;

3) ЮНЕСКО Бас директорының өкілі;

келесі өкілдер дауыс беру құқығынсыз бақылаушы ретінде шақырылады:

4) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің

«География және су қауіпсіздігі институты» АҚ Басқарма төрағасы;

5) Орталықтың директоры;

6) бюджетке және Орталықтың қызметіне елеулі үлес қосатын кез келген басқа үкіметаралық немесе үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері; олардың мүшелігі туралы шешімді Басқарушылар кеңесі қабылдайды.

4.2. Басқарушылар кеңесінің қызметтері:

 • Қазақстандағы Орталықтың қалыптасуы мен қызметі үшін жағдайларды қамтамасыз етуге жәрдемдеседі;
 • Орталықтың ұзақ мерзімді және орта мерзімді бағдарламаларын бекітеді;
 • штаттық кестені қоса алғанда, Орталықтың жылдық жұмыс жоспары мен бюджетін бекітеді;
 • орталықтың директоры ұсынған орталықтың қызметі туралы жылдық баяндамаларды, оның ішінде ЮНЕСКО-ның бағдарламалық мақсаттарына қол жеткізуге қосқан үлесін екі жылда бір рет өзін-өзі бағалауды қарайды;
 • ҚР заңнамасына сәйкес қағидалар мен ережелерді қабылдайды және Орталықтың қаржылық, әкімшілік және кадрлық басқару рәсімдерін анықтайды;
 • аймақтық үкіметаралық ұйымдар мен халықаралық ұйымдардың Орталық қызметіне қатысу мәселелері бойынша және Келісімге сәйкес олардың мүшелік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

4.3. Басқарушылар кеңесі кезекті сессияларды күнтізбелік жылда кемінде бір рет тұрақты негізде өткізеді; кезектен тыс сессияларды Төраға не оның өз бастамасы бойынша не ЮНЕСКО Бас директорының немесе Басқарушылар кеңесі мүшелерінің жартысының өтініші бойынша шақырады.

4.4. Басқарушылар кеңесі өз ережелері мен рәсімдерін қабылдайды.

 

 1. Орталық құрылымы

 

 • Атқарушы орган

Басқарушылар кеңесінің сессиялары арасындағы кезеңде орталықтың тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін Басқарушылар кеңесінің өкілеттіктері атқарушы орган ретінде Орталық директорына беріледі.

Орталық директоры Басқарушылар Кеңесі Төрағасының ұсынуы бойынша және ЮНЕСКО Бас директорының келісімі бойынша құрылтайшының бұйрығымен тағайындалады.

 • Хатшылық

Хатшылықтың құрамына Орталықтың директоры және орталықтың қызметін жедел басқару үшін қажетті штат кіреді.

Хатшылықтың құрамына сондай-ақ кіреді:

 • ЮНЕСКО-ның регламенттеуші ережелеріне және оның басшы органдарының шешімдеріне сәйкес Орталықтың қарамағына уақытша іссапарға жіберілетін 2)
 • ЮНЕСКО қызметкерлері;

Басқарушылар кеңесі белгілеген тәртіппен директор тағайындаған кез келген тұлға;

 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес Орталықтың қарамағына іссапарға жіберілетін мемлекеттік қызметшілер.
 • Құрылтайшының мынадай өкілеттіктері бар:
 • Орталықтың басым бағыттарын анықтайды;
 • ғылыми зерттеулер бағдарламаларын, орталықтың шаруашылық қызметінің ағымдағы және перспективалық жоспарларын, оның ішінде жоспарлы қаржылық көрсеткіштерді қарайды және бекітеді, оларды ұсыну кезеңділігі мен тәртібін анықтайды;
 • Белгіленген мерзімде ҚР БҒМ Ғылым комитетіне тиісті есепті ұсына отырып, Орталықтың қаржы-шаруашылық қызметінің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалуын бақылауды және талдауды жүзеге асырады;
 • Басқарушылар кеңесінің ұсынуы бойынша орталық директорын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
 • Орталық мүлкінің сақталуын және мақсаты бойынша пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;
 • Орталықтың еңбекақы төлеу қорының мөлшерін белгілейді;
 • Орталық директорының лауазымдық жалақысының мөлшерін, оған сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесін белгілейді;
 • Басқарушылар кеңесі бекіткен бағдарламалар мен директиваларға сәйкес орталықтың жұмысын басқарады;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасымен өз құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді шешеді.
  • Құрылтайшының мынадай өкілеттіктері бар:
 • Басқарушылар кеңесінің ұсынуы бойынша Орталықтың жарғысын бекітеді;
 • Орталықтың осы Жарғының 35-тармағында көрсетілген мәмілелерді жүзеге асыруына келісім береді;
 • Орталықтың жарғылық қызметінің мақсаттарына сай келмейтін, артық, пайдаланылмайтын не мақсатына сай пайдаланылмаған мүлікті алып қою туралы шешім қабылдайды;
 • Жыл сайын құрылтайшымен келісілген кесте бойынша Орталық мүлкінің тиімділігі мен нысаналы пайдаланылуын тексеруді жүзеге асырады;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасымен өз құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелерді шешеді.
 • Орталықты сотта және барлық азаматтық істерде ұсынады.

 

 • Басқарушылар кеңесінің ұсынуы бойынша құрылтайшы тағайындайтын

оның директоры орталықтың заңды тұлға ретіндегі атқарушы органы болып табылады.

 • Серіктестік директоры география және гляциология, Климатология және су

мәселелері саласындағы танымал ғалым бола алады, ғылыми - зерттеу ұйымдарында басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар: директор, директордың орынбасары, зертхана меңгерушісі, сондай-ақ ғылым докторы немесе кандидаты ғылыми дәрежесі бар. Серіктестік директорының орынбасары география және гляциология, Климатология және су проблемалары саласындағы ғылыми-зерттеу ұйымдарында кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар, зертхана меңгерушісінен төмен емес маман, сондай-ақ доктор, ғылым кандидаты, Phd философия докторы, бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесі болуы мүмкін.

 • Құрылтайшы директормен және директордың орынбасарымен қарым-қатынасты

Қазақстан Республикасының Еңбек туралы заңнамасына сәйкес еңбек шартын жасасу      арқылы ресімдейді.

 • Директор Орталықтағы жағдайға Құрылтайшы мен Басқарушылар кеңесінің

алдында жеке жауап береді.

5.9.   Директор дара басшылық қағидаттарында әрекет етеді және Орталық қызметінің барлық мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда айқындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді.

5.10.    Орталық өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асырған кезде директор:

 • Орталық атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
 • барлық ұйымдарда Орталықтың мүдделерін ұсынады;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте орталықтың мүлкіне билік етеді;
 • шарттар жасасады және өзге де мәмілелер жасайды;
 • сенімхаттар береді;
 • банк шоттарын ашады;
 • Өз құзыреті шегінде және еңбек заңнамасына сәйкес орталық қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады, көтермелеу шараларын қолданады және оларға жаза қолданады;
 • Орталықтың барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;
 • Басқарушылар кеңесінің келісімімен Орталықтың басшыларын, орынбасарларын, бас бухгалтерлерін, филиалдары мен өкілдіктерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
 • еңбекақы төлеу қорының құрылтайшысы белгілеген шекте қызметкерлерге еңбекақы төлеу нысандарын, штат кестесін, лауазымдық айлықақылар мөлшерін, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы жүйесін бекітеді;
 • орталықтың директоры орынбасарларының және өзге де басшы қызметкерлерінің, сондай-ақ Орталық орынбасарларының, бас бухгалтерлерінің, еншілес кәсіпорындарының, филиалдары мен өкілдіктерінің лауазымдық міндеттері мен өкілеттіктерін анықтайды;
 • Құрылтайшымен келісім бойынша Орталықтың құрылымын бекітеді;
 • құрылтайшымен келісім бойынша орталықтың филиалдары мен өкілдіктері туралы ережелерді бекітеді;
 • Басқарушылар кеңесінің қарауына шығарылатын жылдық және перспективалық жұмыс жоспары мен бюджеттің жобаларын ұсынады;
 • Басқарушылар кеңесі сессияларының алдын ала күн тәртібін дайындайды және оған Орталықты басқару және оны дамыту үшін қажет деп санайтын кез келген ұсынысты қарауға ұсынады;
 • Басқарушылар кеңесінің қарауына шығарылатын Орталықтың қызметі туралы баяндамалар дайындайды;
 • ЮНЕСКО-ға Орталықтың ЮНЕСКО-ның стратегиялық бағдарламалық мақсаттарына қол жеткізудегі үлесі туралы екі жылдық баяндамаларды ұсынады;
 • Орталық қызметкерлерін ЮНЕСКО-ның секторалдық кеңестеріне, конференцияларына бақылаушылар ретінде шетелдік қызметтік іссапарға жібереді;
 • ЮНЕСКО-ның жұмыс жоспарларында көзделген нақты бағдарламалық іс-шараларды жүзеге асыру мақсатында ЮНЕСКО-мен келісім-шарттар жасасады.
 • Орталықты сотта және барлық азаматтық істерде ұсынады;
 • оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен жүктелген өзге де міндеттерді орындайды..
 • Директордың орынбасарлары өз құзыреті шегінде орталықтың атынан әрекет етеді, оның атынан мемлекеттік органдарда және басқа да ұйымдарда өкілдік етеді, шаруашылық операцияларын жасай алады және сенімхатсыз шарттар жасай алады, сондай-ақ орталық қызметкерлеріне сенімхаттар бере алады.

5.11. Орталықтың консультативтік-кеңесші органы Ғылыми кеңес болып табылады.

Ғылыми кеңес кеңес төрағасы мен төрағаның орынбасарын сайлайды. Кеңес төрағасы Басқарушылар кеңесі мүшелерінің қатарынан тағайындалады. Ғылыми кеңес жыл сайын отырады және келесі мүшелерден тұрады:

 • Орталықтың жетекші ғылыми қызметкерлері.
 • Ұлттық және Халықаралық университеттер өкілдері;
 • Орталықтың бюджеті мен қызметіне маңызды үлес қосатын аймақтың басқа елдерінің және халықаралық ұйымдардың өкілдері.;
 • Басқа UNESCO орталықтарының өкілдері;

Ғылыми Кеңестің құзыретіне Орталық қызметінің негізгі бағыттарын қарау, ғылыми-зерттеу және эксперименттік жұмыстардың перспективалық және жылдық жоспарларын, басшылардың жоспарлары мен есептерін бекіту, Орталық қызметінің басқа да мәселелері кіреді.

Ғылыми кеңестің шешімі Ғылыми кеңестің қатысып отырған мүшелерінің көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Жекелеген мәселелер бойынша шешім жасырын дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Директор Ғылыми кеңестің шешімімен келіспеген жағдайда мәселе Ғылым комитетінің қарауына беріледі.

 

 1. Орталықтың мүлкі

6.1. Орталықтың мүлкін құны орталықтың дербес балансында көрсетілетін негізгі және айналым қаражаты мен құндылықтар құрайды.

6.2. Орталықтың мүлкі бөлінбейтін болып табылады және салымдар (үлестер, пайлар) бойынша, оның ішінде Орталық қызметкерлері арасында бөлінбейді.

6.3. Орталықтың мүлкі есебінен қалыптасады:

1) меншік иесі берген мүлік;

2) сатып алынған мүлікті (ақшалай кірістерді қоса алғанда) сатып алу;

3) субсидиялар, сыйлықтар, өсиет етілген мүлік, демеушілік көмек, көрсетілген қызметтер үшін сыйақылар.;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздер.

6.4. Орталық негізгі құралдарға жататын мүлікке, сондай-ақ оған тиесілі үлестерге қатысты сыйға тарту мәмілелерін сатуға және жасасуға құқылы емес.

6.5. Орталықтың жарғылық қызмет мақсаттарына сай келмейтін, сондай-ақ пайдаланылмайтын мүлкі құрылтайшының шешімі бойынша алып қойылуы мүмкін.

Құрылтайшы мүлікті алып қою туралы шешімде Орталыққа алып қойылған мүлікті ұстау және оны өзге тұлғаға бергенге дейін оның сақталуын қамтамасыз ету мерзімін белгілеуге, кейіннен баланстан шығаруға құқылы.

6.6. Орталықтың құрылтайшының жазбаша келісімінсіз құқығы жоқ:

1) иеліктен шығаруға немесе өзге де тәсілмен билік етуге (осы Жарғының 33-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда), ұзақ мерзімді (үш жылдан астам) жалға беруге, өзіне тиесілі үйлерді, ғимараттарды, жабдықтарды және басқа да негізгі құралдарды уақытша өтеусіз пайдалануға беруге міндетті.;

2) филиалдар, өкілдіктер және еншілес кәсіпорындар құру, жеке кәсіпкерлермен бірлесіп кәсіпорындар мен бірлескен өндірістер құру, оларға өзінің өндірістік және ақшалай капиталын салу;

3) оған тиесілі үлестерге (осы Жарғының 33-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ дебиторлық берешекке билік етуге құқылы;

4) үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша кепілдік немесе кепілдік беру;

5) қарыздар беруге құқылы..

6.7.   8.1 және 8.2 тармақтарына сәйкес жасалған мүлікпен операциялардан алынған ақша, егер меншік иесі (құрылтайшы) өзгеше белгілемесе, Орталық дербес пайдаланады.

6.8. Орталық негізгі құралдарға жатпайтын жылжымалы мүлікке, сондай-ақ демеушілік көмек, сыйлықтар және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер түрінде алынған мүлікке дербес билік етеді..

 

 1. 7. Орталықтың жарғылық және резервтік капиталы.

7.1. Орталықтың жарғылық капиталы 21 467 799,57  (жиырма бiр миллион төрт жүз алпыс жеті мың жеті жүз тоқсан тоғыз) теңге (елу жеті) тиын сомасында айқындалған және 100 пайызға қалыптастырылған.

7.2. Ақша, бағалы қағаздар, заттар, мүліктік құқықтар, оның ішінде жер пайдалану құқығы және зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқық және өзге де мүлік орталықтың жарғылық капиталына салымдар болуы мүмкін..

Жеке мүліктік емес құқықтар және өзге де материалдық емес игіліктер түрінде салым салуға жол берілмейді.

7.3. Орталықтың жарғылық капиталына қосымша салымдар енгізу туралы шешімді Серіктестіктің Құрылтайшысы қабылдайды..

 • Серіктестіктің Құрылтайшысы белгіленген мерзімде жарғылық капиталға салымның өз бөлігін енгізу жөніндегі міндетті орындамаған жағдайда, құрылтайшы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады..
 • Құрылтайшының шешімі бойынша Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшері өзгертілуі мүмкін..
 • Серіктестіктің жарғылық капиталын өзгерту (ұлғайту немесе азайту) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
 • Серіктестіктің жарғылық капиталын оны мемлекеттік тіркеу кезінде заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден төмен азайтуға жол берілмейді.
 • Серіктестіктің мүлкі Құрылтайшының жарғылық капиталға бастапқы жарнасы, Қатысушының қосымша жарналары, шаруашылық және кәсіпкерлік қызметтен түсетін кірістер есебінен, сондай-ақ қарыз қаражаты және Серіктестік заңдарда тыйым салынбаған тәртіппен сатып алған немесе алған басқа да мүлік есебінен құрылады.

 

 1. Орталықтың қаржылық қызметі

8.1. Орталық өз қызметінен түскен табыс есебінен ұсталады.

Орталыққа Қаржы Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен беріледі..

ЮНЕСКО Орталыққа қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер алмайды және ешқандай қаржылық есеп бермейді.

8.2. Орталықтың таза табысының бір бөлігін аудару нормативін құрылтайшы белгілейді.

8.3. Орталық өндіретін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағалары орталықтың оларды өндіруге жұмсаған шығындарын толық өтеуді, оның қызметінің залалсыздығын және өз кірістері есебінен қаржыландыруды қамтамасыз етуге тиіс.

 

 1. Орталықтың жауапкершілігі

9.1. Орталық өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікке жауап береді.

9.2. Орталық өз мүлкінің меншік иесінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді

9.3. Орталық ЮНЕСКО ұйымының құрамына кірмейді. ЮНЕСКО орталықтың қызметі үшін жауап бермейді және оның қаржылық міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Құрылтайшының іс-әрекеттерінен туындаған банкроттық жағдайларын қоспағанда, мемлекет Орталықтың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Мұндай жағдайларда құрылтайшы кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру үшін Орталықтың қаражаты жеткіліксіз болған кезде Орталықтың міндеттемелері бойынша жауап береді..

 

 1. Еңбек ұжымымен қарым-қатынас

10.1. Орталық әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес айқындалады.

10.2. Жұмыс режимін директор Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген кепілдіктерді ескере отырып белгілейді.

 1. Еншілес кәсіпорындар, филиалдар мен өкілдіктер

11.1. Жарғылық міндеттерді жүзеге асыру үшін Орталық Құрылтайшысының жазбаша келісімімен филиалдар мен өкілдіктер құруға құқығы бар.

11.2. Филиалдар мен өкілдіктер өз қызметінде Орталыққа есеп береді.

11.3. Филиалдар мен өкілдіктер өз қызметін Орталық директоры бекітетін филиал (өкілдік) туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

11.4. Филиалдар мен өкілдіктердің басшылары Орталық директоры берген сенімхат негізінде әрекет етеді.

11.5. Филиалдың немесе өкілдіктің басшысын қызметке тағайындауды және қызметтен босатуды, оны аттестаттауды жүргізуді орталық директоры жүзеге асырады.

11.6. Филиалдың немесе өкілдіктің ережесін Құрылтайшының келісімі бойынша орталық директоры бекітеді.

 

 1. 12. Есепке алу және есептілік

12.1. Орталық:

1) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына және есеп саясатына сәйкес өз қызметінің нәтижелерін есепке алуды жүзеге асырады.

2) белгіленген мерзімде Құрылтайшыға, қаржы, салық және статистика органдарына бухгалтерлік және статистикалық есептілікті ұсынады және оның дұрыстығы үшін жауапты болады.

13. Орталықты қайта ұйымдастыру және тарату

13.1. Орталықты қайта ұйымдастыру және тарату Құрылтайшының шешімі бойынша не заңнамада көзделген тәртіппен сот шешімі бойынша жүргізіледі.

Орталық азаматтық заңнамада көзделген басқа да негіздер бойынша таратылуы мүмкін.

13.2. Орталықты таратуды құрылтайшы немесе сот тағайындайтын тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Орталықтың ісін басқару жөніндегі өкілеттіктер ауысады. Таратылған Орталықтың кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін Құрылтайшы қайта бөледі.

13.3. Таратылған Орталықтың ақшасы, Орталықтың мүлкін сату нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда, кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған ақша Құрылтайшының кірісіне есептеледі.

13.4. Тарату аяқталды, ал Орталық бұл туралы заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тіркеліміне жазба енгізілген сәттен бастап өз қызметін тоқтатты деп есептеледі.

 1. 14. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

14.1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар Басқарушылар кеңесінің ұсынуы бойынша Құрылтайшының бұйрығымен енгізіледі.

 

____________________________