Орындалған бағдарламалар мен жобалар

Қазіргі уақытта География институты ҚР БҒМ ҒК-мен келісімшарттар бойынша 15 ғылыми-зерттеу бағдарламалары мен жобаларды жасауда, оның ішінде :

3 – бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру шеңберінде (2014–2016 жж. және 2015–2017 жж.);

9 – гранттық қаржыландыру шеңберінде (2015-2017жж.)

 

Бағдарламалық-мақсатты қаржыландыру бойынша

жаратылыстану ғылымы саласындағы

іргелі және қолданбалы зерттеу

 басымдылығы бойынша:Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, өнім мен шикізатты өңдеу.

 1. «Қазақстан Республикасының су қауіпсіздігі – тұрақты сумен қамтамасыздандыру стратегиясы ». Ғылыми жетекшілері: г.ғ.д., проф. А.Р. Медеу, г.ғ.д., проф. И.М. Мальковский

 

 1. «Аймақтық су ресурстарының қазіргі және болжамдық өзгерістерін бағалаудың негізі ретінде Орталық Азияның іргелес елдері мен Қазақстандағы трансшекаралық бассейндердегі мұздықтар жүйесі мен мұздықтар эволюциясы». Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д. ҚР ҰҒА акад, И.В Северский

 басымдылығы бойынша: Елдің зияткерлік әлеуеті.

 3.« Қазақстан Республикасының су қауіпсіздігі: Геокеңістіктік ақпараттық жүйесі " Қазақстанның су ресурстары және оларды пайдалану"». Ғылыми жетекшілері: г.ғ.д., проф. А.Р. Медеу, г.ғ.д., проф. И.М. Мальковский.

 

 

 

гранттық қаржыландыру бойынша

 

 1. «Су секторы экономикасын дамытудың перспективті жоспарлау және су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізі ретінде Балқаш-Алакөл бассейні ағындарын қалыптастырудағы криосфера зоналарыныңдинамикасы». Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д. ҚР ҰҒА акад, Северский И.В.
 2. «Табиғатты тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін компьютерлік үлгілеуді қолдана келе Қазақстанның таулы аудандарындағы тасқын қауіпті зоналардың шекарасын анықтау». Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д. В.П. Благовещенский
 3. Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның таулы аудандарындағы гляциалды селдердің пайда болу қауіп-қатерін басқарудың ғылыми негіздерін жасау және мұздық алды көлдердің жарылу қаупін қалыптастыру заңдылықтарын зерттеу Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д. В.П. Благовещенский
 4. «Іле өз. атырауындағы ресурстар әлеуетін көтеру мен батпақты-су экожүйесінің гидрологиялықнегіздерін сақтау».Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д., проф. Ж.Д. Достай
 5. «Оңтүстік-шығыс Қазақстан өзендеріндегі су режимдерінің қазіргі өзгерістері мен олардың 2020-2050 жылдардағы перспективалық жағдайы.». Ғылыми жетекшісі: г.ғ.к., С.К.Әлімкұлов
 6. «Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі мәнмәтініндегі экологиялық теңдестірілген жерді пайдалануды ландшафттық жоспарлаудың ғылыми негіздерін жасау ».Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д., доцент И.Б. Скоринцева
 7. «Казахстана в контексте трансшекаралық ынтымақтастықтың мәнмәтіндегі Қазақстанның шекараға жақын аумақтарында табиғатты тұрақты пайдалануды ұйымдастыру сұлбасын жасау».Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д., доцент И.Б.Скоринцева
 8. «Астана қаласының агломерациялықдаму жағдайындағы қала маңындағы аумақтарды экологиялық-геоморфологиялық бағалау». Ғылыми жетекшісі: г.ғ.д., проф. Ф.Ж. Акиянова
 9. « Климат өзгерістерің жағдайында Қазақстан Республикасыныңагроклиматтық ресурстары». Ғылыми жетекшісі: г.ғ.к. С.С. Байшоланов